Firmaoplysninger

Min virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed (personlig hæftelse).


Jeg er forsikret hos HDI Gerling (lovpligtig advokatansvarsforsikring og garantistillelse).


Jeg er beskikket af justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet og dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler selvfølgelig også for mig. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk


Jeg er medlem af følgende foreninger:

  • Danske Advokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Foreningen af erstatnings- og forsikringsretlige advokater
  • Danske Procedureadvokater
  • Kriminalistforeningen 
  • Foreningen af udlændingeretsadvokater


Mine forretningsbetingelser er fastsat i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte Advokatetiske regler. 

De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Jeg aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand og omfanget af hver opgave med klienten. De nærmere betingelser udleveres til klienten forinden arbejdet startes op. 

Forinden en sag startes op, undersøger jeg om der skulle foreligge eventuelle interesssekonflikter, herunder i forhold til de andre advokater, som jeg driver kontorfællesskab med. 

Jeg er undergivet reglerne om hvidvask, men behandler ikke umiddelbart sager, hvor det er relevant. 

Honorar og fakturering bliver fastlagt ud fra en samlet bedømmelse i sagen af den aftale, der fra start er indgået, det antal timer der er brugt og det rimelige i hvordan salæret opgøres. 

Alle indbetalte midler indgår på en klientkonto i Sydbank. Der føres dagligt klientbogholderi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.  

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. 

Personoplysninger behandles efter reglerne i persondataloven. E-mails til klienter sendes krypteret, og klienter opfordres til også at sende oplysninger i krypteret form.

© 2014 advokatlofberg.dk